Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora: ul. Księdza Stefana Pawlickiego 1, 30- 320 Kraków oraz poprzez email: ziarnkomaku@gmail.com.

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji wydarzenia organizowanego przez Fundację Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku” na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ponadto Pani/Pana dane w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód będą przetwarzane w celu przesłania do Pani/Pana newsletterów dotyczących Centrum Edukacji, Diagnozy i Rozwoju, a w przypadku wizerunku w celach promocji i realizacji potrzeb Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROO.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celów wskazanych powyżej.

4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane, w tym przechowywany do momentu wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym usługi w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przewarzania danych osobowych. Ponadto Pani/Pana wizerunek może zostać udostępniony wszystkim osobom, które odwiedzają naszą stronę internetową, siedzibę lub media społecznościowe.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do:

– dostępu do treści swoich danych osobowych,

– otrzymania kopii danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– przenoszenia danych osobowych,

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

8. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.